Alg. voorwaarden en Privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR HAU

Artikel 1. Algemeen

 1. Advocatenkantoor Hau is een eenmanszaak naar Nederlands recht waarin voor rekening en risico van de heer K. Hau een advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Elk van de partijen (Advocatenkantoor Hau en opdrachtgever) staat er voor in dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.
 3. Hoewel Advocatenkantoor Hau en Advocatenkantoor Win Win op dezelfde locatie zijn gevestigd, dient te worden benadrukt dat beide kantoren onder eigen naam, eigen rekening en eigen risico werken. Tussen beide kantoren is er geen sprake van een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur (Voda). Een overeenkomst tot opdracht wordt derhalve uitsluitend aangegaan met Advocatenkantoor Hau en uitdrukkelijk niet met Advocatenkantoor Win Win, onverminderd hetgeen bij artikelen 3.1 en 11.2 van deze algemene voorwaarden en de kantoorklachtenregeling is bepaald.

Artikel 2. Domicilie

 1. Voor de uitvoering van de opdracht en al hetgeen daaruit voortvloeit kiest Advocatenkantoor Hau domicilie aan de Duitslandlaan 430 te (2711 BN) Zoetermeer.
 2. De opdrachtgever (cliënt) kiest voor de overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit domicilie op het adres zoals dat aan Advocatenkantoor Hau is aangegeven en zoals zulks in de opdrachtbevestiging is vermeld. Opdrachtgever is gehouden tussentijdse (adres)wijzigingen tijdig door te geven aan de behandelende advocaat, bij gebreke waarvan het eerst opgegeven adres als domicilie cq. contactgegevens blijft gelden.

Artikel 3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Advocatenkantoor Hau en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Advocatenkantoor Hau verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Advocatenkantoor Hau in wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Advocatenkantoor Hau is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.
 3. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is verklaard, dan brengt zulks niet de nietigheid dan wel vernietiging van alle bedingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden met zich mee en blijven partijen gebonden aan de overige bedingen.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

Artikel 4. Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). In beginsel zal de waarneming geschieden door mr. N.C. Hau-Cheng van Advocatenkantoor Win Win. Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).
 2. Op grond van de geldende regelgeving is Advocatenkantoor Hau verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan Advocatenkantoor Hau bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.
 3. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Hau uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht aan Advocatenkantoor Hau na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en meer in het bijzonder aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 4. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en inschakeling van derden

 1. Advocatenkantoor Hau zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie en inschakeling van niet bij haar werkzame derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deskundigen, (buitenlandse) advocaten, accountants, schade-experts, tolken) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. De behandelend advocaat is echter, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 3. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de behandelend advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. De actuele hoogte van de dekking is op te vragen en wordt kosteloos verstrekt aan de opdrachtgever. De gecontracteerde advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van aanvaarden van de opdracht daaromtrent gestelde regels.
 4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking (meer) biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium te vermeerderen met € 2.000,00.
 5. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de behandelend advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de behandelend advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 6. Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Ingeval een toevoeging wordt aangevraagd, wordt die aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld aan de hand van het belastbaar inkomen en vermogen twee jaar terug. Het is mogelijk een peiljaarverlegging aan te vragen naar het lopende jaar, waarbij dient te worden benadrukt dat het een voorlopige toevoeging betreft op basis van een schatting. Opdrachtgever machtigt, door ondertekening van de algemene voorwaarden, Advocatenkantoor Hau tot het ondertekenen van het peiljaarverleggingsformulier. Wordt een toevoeging verstrekt, dan betaalt de opdrachtgever een eigen bijdrage. De verkregen toevoeging is een resultaatstoevoeging. Dat betekent dat het op basis van het behaalde resultaat met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken.
 2. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien het kantoor namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR), de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de basisregistratie personen en de Belastingdienst. De meest actuele informatie omtrent het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand vindt u op www.rvr.org dan wel www.rechtsbijstand.nl.
 3. Mocht u niet voor een toevoeging in aanmerking komen of wordt de toevoeging ingetrokken, dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis in rekening gebracht zoals vermeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat in dit geval de kosten van de deurwaarder en een hoger griffiegeld eveneens in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Honorarium en kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de behandelend advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Het standaard uurtarief voor consumenten bedraagt € 160,- inclusief btw.
 2. Het uurtarief zal in beginsel steeds jaarlijks, met ingang van 1 januari, worden geïndexeerd, waarbij het kantoor zich het recht voorbehoudt tot tussentijdse indexering over te gaan.
 3. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer maar niet uitsluitend deurwaarderskosten, griffierechtgelden, reis- en verblijfkosten alsmede – indien van toepassing – kosten van derden).
 4. Tenzij anders overeengekomen factureert de behandelend advocaat in principe voorafgaand, tussentijds en/of aan het einde van de behandeling van de zaak.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Declaraties waartegen niet binnen 14 dagen schriftelijk is geprotesteerd gelden als geaccepteerd. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de behandelend advocaat zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede incassokosten berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten van de rechtbank. Dit laatste eerst na de zogenaamde veertiendagenbrief.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de opdrachtgever de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW is verschuldigd.
 4. Bij (buiten-)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Hau gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 5. De behandelend advocaat kan in beginsel voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen en/of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de behandelend advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Dit geldt eveneens voor leges en verschotten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 6. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor Hau weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten, staken of opzeggen. Advocatenkantoor Hau is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van weigering, opschorting, staking of opzegging van haar werkzaamheden.

Artikel 9. Derdengelden

 1. Advocatenkantoor Hau is aangesloten bij de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hau. De Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hau beschikt thans niet over een bankrekening.
 2. De aan de opdrachtgever toekomende gelden worden direct aan de opdrachtgever overgemaakt.
 3. Proceskostenveroordelingen van zaken waarin is geprocedeerd op basis van gefinancierde rechtsbijstand mogen direct worden overgemaakt op de bankrekening van Advocatenkantoor Hau omdat deze reeds zijn gecedeerd bij ondertekening van de opdrachtbevestiging.

Artikel 10. Archivering

Na het einde van een zaak zal het dossier worden gesloten en minimaal gedurende een termijn van zeven jaren digitaal worden bewaard in het archief.

Artikel 11. Toepasselijkheid recht / Klacht- en geschillenregeling

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Hau is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Geschillen en/of klachten kunnen tevens worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de Deken van de Orde van Advocaten Den Haag. Dit kan slechts nadat opdrachtgever een klacht heeft ingediend conform de kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Hau.

  2. De kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Hau staat tevens vermeld op www.advocatenkantoorhau.nl.

 

 

 

KANTOORKLACHTENREGELING ADVOCATENKANTOOR HAU
(behorende bij artikel 6.28 Voda)

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Hau en de cliënt.

2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Advocatenkantoor Hau heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank, de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de Deken van de Orde van Advocaten Den Haag.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw mr. N.C. Hau-Cheng van Advocatenkantoor Win Win, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

Advocatenkantoor Hau respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Hau verwerkt.
Advocatenkantoor Hau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De heer K. Hau is de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Hau. Hij is bereikbaar de volgende gegevens:


Contactgegevens
Inschrijving Kamer van Koophandel: 54544572 

Advocatenkantoor Hau
Duitslandlaan 430, 2711 BN Zoetermeer
www.advocatenkantoorhau.nl
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 079 – 717 01 23 / fax: 079 – 203 31 59

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Advocatenkantoor Hau verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum en Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer en E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Advocatenkantoor Hau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Financiële gegevens, medische gegevens, strafrechtelijke gegevens, burgerservicenummer (BSN) en overige bijzondere /of gevoelige persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor een (volledige)uitvoering van de opdracht. Dit zal onder andere afhankelijk zijn het type zaak en rechtsgebied. De verwerking van persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid getoetst. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor Hau verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- Wettelijke verplichting
- Uitvoering van een overeenkomst
- Verkregen toestemming van betrokkene(n)
- Gerechtvaardigd belang
- Algemeen belang 

Doeleinden
Advocatenkantoor Hau verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Advisering, bemiddeling en verwijzing
- Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het voeren van (gerechtelijke) procedures
- Advocatenkantoor Hau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

Bewaartermijn 
Advocatenkantoor Hau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarvoor hanteert de advocatenkantoor de in de advocatuur gebruikelijke bewaartermijnen. Deze bedragen minimaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Advocatenkantoor Hau verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Hau persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Hau uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Hau ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, boekhouder, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt 
Advocatenkantoor Hau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Websites derden
Www.advocatenkantoorhau.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Hau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Advocatenkantoor Hau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Advocatenkantoor Hau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Advocatenkantoor Hau.  

Aanpassen privacy statement
Advocatenkantoor Hau heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).